Základní principy kořenových čistíren

Předčištění vody

Ještě před průtokem kořenovým filtrem musí být voda zbavena mechanických nečistot a případně anaerobně předčištěna. To probíhá v anaerobním separátoru -  vícekomorovém septiku, anebo (v případě obcí) v sedimentačních nádržích.

Voda pak v dávkách vtéká na povrch kořenového filtru, kde pomalu putuje přes filtrační materiál osázený mokřadní vegetací.

Čištění vody

Pro čištění vody využíváme  v současné době vertikální pulzně skrápěné filtry, které se hojně využívají mimo jiné v Rakousku a Německu.

Předčištěná voda nejprve vtéká do pulzní šachty, kde se postupě shromažďuje a když se šachta zaplní, je vypuštěna na kořenový filtr. Na povrchu filtru je umístěno rozvodné potrubí s mnoha otvory. Díky většímu množství najednou vypuštěné vody a tomuto rozvodnému potrubí, dojde k rovnoměrnému rozdělení vody po povrchu filtru.

Voda pak protéká souvrstvím jemného štěrku a písku a zbavuje se nečistot. Pro zvýšení účinnosti je možné vodu vertikálním filtrem několikrát recirkulovat.

Druhy čistících procesů

V kořenové čističce probíhá celá řada přirozených procesů, které lze rozdělit na aerobní (za přístupu kyslíku) v nezatopené části filtrů, anaerobní (bez přístupu kyslíku) v zatopené části kořenového pole a anoxické.

Čistící procesy lze rovněž vnímat jako fyzikální, chemické a biologické. Mezi ty fyzikální patří například sedimentace pevných vysrážených látek a jejich filtrace v kořenovém poli. Do chemických reakcí lze zařadit sorpci, rozklad a přeměnu odpadních složek do jiných stabilních forem a komplexní oxidační i redukční procesy. Různé druhy mikroorganismů se velmi významně podílí na celkovém čistícím procesu vody. Zde se konkrétněji jedná o rozklad dusíkatých organických látek, celulózy, tuků, škrobů a cukrů, a také rozklad sloučenin fosforu. Dalším biologickým procesem je i odběr „živin“ (odpadních látek) rostlinami v průběhu jejich růstu.

Chcete také kořenovou čistírnu?

Napište nám, co byste rádi realizovali a třeba i termín, kdy byste se chtěli o svých představách bavit. Budeme vás kontaktovat.

Vaše poptávka byla odeslána. Děkujeme!
Něco se nepovedlo. Zkuste to znovu :)