Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů Filipendula s.r.o, IČ 24179311, se sídlem Milady Horákové 54a, 170 00, Praha 7, Česká republika, v obchodním rejstříku zapsal Městský soud v Praze, C 186048 , (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákonač. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zedne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánímosobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetovýchstránek na adrese http://korenovky.cz (dále jen „internetové stránky“).

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

Zpracovávané údaje

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dlekategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců adle doby uchování následovně.

Č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
1 Plnění smluvního vztahu adresní a identifikační údaje zájemci o služby správce 10 let
2 Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb adresní a identifikační údaje zájemci o služby správce 10 let

Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý nazákladě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;

zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem),prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všechpráv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně podobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále podobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se takpro některý z následujících účelů:

Plnění smluvního vztahu

Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat odsprávce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo zaposkytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vástýkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném astrojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo přivýkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

Předávání do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Informace a otázky

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů můžesubjekt údajů získat na webových stránkách www.korenovky.cz neboprostřednictvím e-mailu na kristyna.adamkova@korenovky.cz.