Kořenová čistírna odpadních vod – časté dotazy

Kořenová čistírna odpadních vod - povrch
Povrch kořenové čistírny odpadních vod s nasázenými rostlinami
 

Musí být součástí kořenové čističky jezírko s volnou hladinou?
 Součástí kořenové čističky není jezírko s volnou hladinou. Za kořenovou čističku a dočišťovací kaskádu je možné jezírko zařadit. Rostou v něm pak hojně rostliny a je tam bohatý vodní život. Koupací jezírko doporučujeme napájet spíše dešťovou vodou.
Je na kořenové čističce vidět voda a můžou se tam držet komáři?
Voda je v kořenové čističce 10 centimetrů pod povrchem tvořeným rostlinami rostoucími ze štěrku či kačírku. Komáří larvy tedy nemají kde bydlet.
Funguje kořenovka stejně dobře v létě i v zimě?
Většinu čisticí funkce kořenové čističky zajišťují bakterie na povrchu náplně kořenového filtru a ty fungují i v zimě.  Proto je účinnost čištění v létě i v zimě téměř vyrovnaná. Velikost kořenových polí dimenzujeme tak, aby kořenová čistírna dosahovala požadovaného čistícího účinku po celý rok.
Lze kořenovku vybudovat i v případě, že není v dosahu potok či řeka?
Ve většině případů se voda z kořenové čističky zasakuje pomocí zasakovacího objektu – lidově řečeno „trativodu“. Je to běžný, legislativou povolený způsob. Nicméně vyčištěnou vodu lze i dále využívat – pro zálivku, do rybníčku, na splachování. Pokud není zasakování možné, například kvůli velmi nepropustnému podloží, navrhuje se bezodtokový systém, který kombinuje zpětné využití vody v domácnosti, odpar a akumulaci vody v mimovegetační době či případně zálivku.
Jak je kořenovka vnímána úřady?
Vyčištěná voda vytékající z kořenovky má parametry odpovídající příslušným předpisům. Vzhledem k jednoduchosti přirozeně fungujícího systému, jsou tyto parametry po celý rok bez výkyvů. Úřady proto nemají důvod čističku nepovolit, což dosvědčují stovky povolených čistíren po celé ČR. Pokud by Vám příslušný úřad tvrdil, že kořenovku povolit nelze, obraťte se na nás, a my se s úředníkem spojíme a situaci vysvětlíme. Často se ze strany úřadů jedná o obavu z neznámého.
Lze kořenovku vybudovat i v případě, že je v obci kanalizace?
V případě, že máte možnost se ke kanalizaci připojit, je ze zákona nutné to udělat. Pokud ale chcete vodu z kořenovky využít na zálivku, tak její vybudování smysl má, ovšem je nutné, aby byla voda přepadem odváděna do obecní kanalizace.
Lze na stavbu kořenovky využít dotace?
Pro obecní kořenovky dotace získat lze. Rádi předáme kontakt na kolegy, kteří se dotacemi zabývají. Na domovní kořenové čistírny lze získat dotace v Národních parcích, nebo využít v rámci obce hromadné získání dotace na základě výzvy SFŽP.
Je kořenovka vhodná pro sezónní a nárazový provoz?
Kořenovka čistí odpadní vodu stejně dobře i v případě přerušovaného využití. Menší zatížení odpadní vodou nevadí. Nevhodnost strojních čistíren pro nárazový provoz potvrzuje i vydávaný Metodický pokyn MŽP k nařízení vlady 416/2010 o vypouštění vod do vod podzemních.
Funguje kořenovka stejně dobře v létě i v zimě?
V létě funguje kořenovka o něco málo lépe než v zimě díky intenzivním biologickým procesům. V zimě se do odpadní vody rozpouští mnohem více kyslíku, který se v této části roku podílí na čistících procesech zásadní měrou. Proto je účinnost čištění v obou sezónách je téměř vyrovnaná. Velikost kořenových polí dimenzujeme tak, aby kořenovka dosahovala požadovaného čistícího účinku po celý rok.
Funguje také při extrémních mrazech?
Při stále probíhajících biologických procesech (i když v zimě ne tak intenzívních) se uvolňuje teplo, které brání úplnému promrznutí kořenového pole.
Jakou má kořenovka velikost?
Velikost samotného kořenového pole je 5m2 na obyvatele, dále je třeba počítat s prostorem asi 1 m na okraje kořenového pole, přibližně 5 m2 pro septik a cca 3 m2 pro regulační šachtu a zásak.
Jaký terén je pro stavbu kořenovky vhodný?
Pro kořenovou čističku je vhodný rovinaný i svažitý terén – ten umožňuje lepší proudění a provzdušnění vody, což napomáhá přirozenému čistícímu procesu. V případě hodně příkrého svahu se tvar kořenových polí přizpůsobí terénu.
Je nutné před nátokem do kořenovky zbavit odpadní vodu mechanických nečistot (výkaly, toaletní papíry…)?
Před kořenovkou musí být čtyřkomorový septik, ve kterém se pevné látky usazují a rozkládají. Takto předčištěná voda se dále odvádí do kořenového pole. Kal ze septiku se následně musí cca 1 za rok odstranit (např. na kompost).
Jsou problémy se zápachem?
Pokud je kořenovka postavená správně, nezapáchá. Když se skloníte nad kořenové pole, ucítíte přirozenou vůni rybniční vody (a od jara do podzimu navíc vůni rostlin).
 

Nenašli jste odpověď?

Zeptejte se přímo na michal@korenovky.cz nebo na telefonu 775 256 596