Hydrogeologické posudky pro zasakování do podzemní

Hydrogeologický průzkum pro zásak přečištěných vod z KČOV nebo ČOV

Hydrogeologický posudek pro zásak vyčištěných odpadních vod. Pokud není možné připojit odpad z čistírny odpadních vod do veřejné kanalizace nebo blízké vodoteče, nezbývá než řešit likvidaci vypouštěných vod zásakem. Tento způsob likvidace přečištěných odpadních vod se v terminologii vodního zákona nazývá „vypouštění odpadních vod do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry, okolní studny a jiné objekty. Posudky pro zásak odpadních vod z KČOV a ČOV doprovázejí zpravidla projekt čističky odpadních vod.

Hydrogeologický průzkum pro zásak dešťových vod

Zásak se stává moderním trendem v likvidaci dešťových vod sváděných ze střech, komunikací a jiných zpevněných ploch. Tento způsob likvidace dešťových vod je pozitivní z hlediska vodní bilance krajiny a lze jej považovat za „protipovodňové opatření“. V terminologii vodního zákona jde o „vypouštění do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek nebo hydrogeologický průzkum, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry a okolní studny a jiné objekty. Hydrogeologický průzkum provádíme v případě, že se jedná o složitější případ nebo větší množství zasakovaných vod. Hlavní náplní takového průzkumu je terénní ověření zasakovací schopnosti prostředí a k tomu také slouží zasakovací zkoušky. Hydrogeologický průzkum můžeme provést zároveň i s projektem zasakovacího objektu.

Hydrogeologický průzkum pro vrtané studny

Nejdříve se provede průzkumný vrt, přičemž se dokumentují vrtné práce. Dokumentuje se zejména geologický profil vrtu a zvodnění. Na průzkumném vrtu se mohou provést čerpací zkoušky sloužící k přesnému stanovení propustnosti prostředí. Průzkumný vrt je zpravidla proveden tak, že jeho podzemní část má definitivní podobu vrtané studny. Po získání stavebního povolení studnypovolení odběru vody ze studny se provede pouze úprava zhlaví a napojení studny na zásobovaný objekt. Zpráva o hydrogeologickém průzkumu slouží podobně jako hydrogeologický posudek stavebním a vodohospodářským úřadům jako podklad pro povolení odběru podzemní vody a řeší rovněž bezpečnost odběru pro okolní studny a hydrogeologické poměry obecně. Hydrogeologický průzkum pro studnu dodáváme společně s projektem studny.

Hydrogeologický průzkum pro vrt pro tepelná čerpadla

Provádí se v případě, kdy je potřeba vrtat před vydáním stavebního povolení. Využije se geologické legislativy a vrt pro tepelné čerpadlo se provede jako průzkumný vrt. Během hloubení vrtu se sleduje a dokumentuje reakce hladiny podzemní vody v okolních studních. Výstup z hydrogeologického průzkumu pro tepelné čerpadlo slouží podobě jako hydrogeologický posudek stavebním a vodohospodářským úřadům jako podklad pro vydání povolení jiného nakládání s vodami. Hydrogeologický průzkum pro vrt pro tepelné čerpadlo dodáváme rovněž i s projektem projekt vrtu ve smyslu stavebním.

← Předchozí článek: Obecní kořenovka Další článek: Přirozená jezera →