Kořenová čistička – schéma fungování

Schéma Kořenové čistírny

Typické zapojení kořenové čistírny odpadních vod

Kořenová čistička pro rodinný dům se 4 osobami

Odpadní vody jsou vedeny do čtyřkomorového separátoru, kde dochází k mechanickému předčištění. OV natéká do pulzní šachty, kde je shromažďována a pomocí plovákového mechanismu při zaplnění vypuštěna potrubím na vertikální filtr – štěrkový filtr osazený mokřadními rostlinami.

Pro zajištění kontinuálního provozu je ve filtru umístěna recirkulační šachta s čerpadlem, které čerpá vodu zpět do pulzní šachty. Přečištěné odpadní vody jsou sbírány na dně VF pomocí perforovaného potrubí a odtékají do akumulační jímky, kde jsou shromažďovány a čerpány do domu ke splachování, přebytečné vody odtečou do vsakovacího objektu.

Další možnosti zapojení kořenové čističky

O tom, jakým způsobem bude kořenová čistička odpadních vod připojena k nemovitosti rozhoduje více faktorů, především však velikost objektu a okolní terén. O dalších způsobech zapojení KČOV si můžete přečíst v článku zapojení kořenové čistírny odpadních vod.  

 

← Předchozí článek: Základní principy Další článek: Výhody →