Kořenová čistička – funkce

Kořenová čistička Kobeřice

Princip

Kořenové (vegetační) čističky odpadních vod fungují na stejných principech jako přirozené mokřady, kde probíhají samočistící procesy. Základním principem kořenové čističky je průtok předčištěné odpadní vody kořenovým filtrem. Kořenový filtr je naplněn jemnými kamínky, na jejichž povrchu sídlí bakterie, které zajišťují čistící proces. Rostliny vysázené na kořenovém filtru mají doplňkovou funkci - částečně odsávají živiny, dodávají kyslík, na jejich kořenech sídlí bakterie a v zimě působí jako tepelná izolace.

Předčištění vody

Ještě před průtokem kořenovým filtrem musí být voda zbavena mechanických nečistot a případně anaerobně předčištěna. To probíhá v anaerobním separátoru -  vícekomorovém septiku, anebo (v případě obcí) v sedimentačních nádržích.

Voda pak v dávkách vtéká na povrch kořenového filtru, kde pomalu putuje přes filtrační materiál osázený mokřadní vegetací. 

Čištění vody

Pro čištění vody využíváme  v současné době vertikální pulzně skrápěné filtry, které se hojně využívají mimo jiné v Rakousku a Německu.

Předčištěná voda nejprve vtéká do pulzní šachty, kde se postupě shromažďuje a když se šachta zaplní, je vypuštěna na kořenový filtr. Na povrchu filtru je umístěno rozvodné potrubí s mnoha otvory. Díky většímu množství najednou vypuštěné vody a tomuto rozvodnému potrubí, dojde k rovnoměrnému rozdělení vody po povrchu filtru.

Voda pak protéká souvrstvím jemného štěrku a písku a zbavuje se nečistot. Pro zvýšení účinnosti je možné vodu vertikálním filtrem několikrát recirkulovat.

Druhy čistících procesů

V kořenové čističce probíhá celá řada přirozených procesů, které lze rozdělit na aerobní (za přístupu kyslíku) v nezatopené části filtrů, anaerobní (bez přístupu kyslíku) v zatopené části kořenového pole a anoxické.


Skřípina lesní na kořenové čističce

Čistící procesy lze rovněž vnímat jako fyzikální, chemické a biologické. Mezi ty fyzikální patří například sedimentace pevných vysrážených látek a jejich filtrace v kořenovém poli. Do chemických reakcí lze zařadit sorpci, rozklad a přeměnu odpadních složek do jiných stabilních forem a komplexní oxidační i redukční procesy. Různé druhy mikroorganismů se velmi významně podílí na celkovém čistícím procesu vody. Zde se konkrétněji jedná o rozklad dusíkatých organických látek, celulózy, tuků, škrobů a cukrů, a také rozklad sloučenin fosforu. Dalším biologickým procesem je i odběr „živin“ (odpadních látek) rostlinami v průběhu jejich růstu.

Kořenová čistička Český Šterneberk

Další článek: Schéma kořenovky →