Kořenová čistička – čistící účinky

Rostliny pro kořenovou čističku - Šmel okoličnatý

Účinnost čištění

Kořenové čističky se využívají k čištění odpadních vod s obsahem organických i anorganických látek a vod s mikrobiálním zatížením. Organické látky jsou v kořenové čističce velmi efektivně odstraňovány; odpadní vody s mikrobiálním znečištěním jsou po průchodu kořenovou čističkou zbaveny více než 99,9 % nebezpečných bakterií.
Dle nařízení vlády jsou u malých zdrojů znečištění do 500 obyvatel sledovány tyto parametry: bsk5 (biochemická spotřeba kyslíku), chskcr (chemická spotřeba kyslíku) a obsah nl (nerozpuštěné látky).  U zdrojů znečištění nad 500 EO je navíc sledován parametr N-NH4+ (amoniakální dusík) a při vypouštění do vod povrchových také obsah P (fosforu).Tyto požadavky kořenové čističky s velkou rezervou splňují.

Dnes používané vertikální kořenové filtry dosahují svou účinností čištění parametrů BAT (Best Available Technology), splňují též požadavky pro zasakování do vod podzemních. Čistící účinek je dlouhodbobě - v zimě i v létě stabilní. Narozdíl od domovních mechanicko - biogických čistíren, které vyžadují častou údržbu.

V případě potřeby odbourávání celkového dusíku N, je možné zařadit recirkulaci odpadní vody horizontálním filtrem nebo kombinaci horizontálních a vertikálních filtrů zapojených za sebou, případně lze využít denitrifikační náplně.

Koupací jezero pod kořenovou čističkou s dočištovacím potokem
Koupací jezero pod kořenovou čističkou s dočištovacím potokem

Čištění organických látek

Organické látky, stanovené jako bsk5 nebo chskcr, jsou v kořenových čističkách snadno odstraňovány. Účinnost odstranění je 99,9%.

Mikrobiální rozklad organických látek probíhá v septiku anaerobně (bez kyslíku) v kořenovém filtru převážně aerobně (za přístupu kyslíku). Účinnost odstraňování organických látek je v podstatě nezávislá na ročním období, mocnosti přítoku či na obsahu odpadních organických látek.

Eliminace bakteriálního znečištění

K eliminaci mikrobiálního znečištění dochází v kořenových čističkách kombinací fyzikálních, biologických a chemických procesů. Z našich výzkumů vyplývá, že ve vertikální kořenové čističce dojde k odstranění 99,999% koliformních bakterií a přes 99,99% fekálních streptokoků ( viz certifikační měření Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka z let 2018-2019 )


Zahradní jezírko pod kořenovou čističkou

Eliminace obsahu dusíku

Vertikální filtry kořenových čistíren odstraňují amoniakální dusík N-NH4+ velmi dobře. Dosahují účinnosti více než 99%.

V případě nároků na odbourání celkového dusíku N je možné využít recirkulaci odpadní vody, která spočívá v opakované distribuci odpadní vody do horizontálního filtru s denitrifikační náplní.

Eliminace obsahu fosforu

Fosfor je v kořenových čističkách odstraňován především ukládáním v anaerobním separátoru, sorpcí a srážením ve filtračním loži, případně absorpcí rostlinami (a následnou sklizní nadzemní biomasy).

Účinnost lze zvýšit použitím materiálů s vysokou sorpční schopností (Phosphoreduc) - účinnost nad 95%. Fosfor se v tomto případě odstraňuje pomocí sorpčního elementu na odtoku z čistírny. U většiny kořenových čističek toho ovšem nebude třeba, jelikož je fosfor eliminován bez přídavných opatření pod úroveň požadovanou vyhláškami. Odstraňování fosforu má navíc význam pouze při vypouštění do vod povrchových. Při zasakování se fosfor váže do půdy a nijak tam navadí - je prvkem, který pomáhá růstu rostlin a navazuje se do půdy.

Obsah fosforu v podzemních vodách lze snížit již v domácnosti používáním bezfosfátových mycích prostředků, zvláště pak tablet do myček.

U obecních čistíren je možné kořenovou čistírnu doplnit srážením fosforu.


Rostliny pro kořenovu čističku - Ostřice pašáchor

Účinnost kořenových čistíren

Kořenové čistírny svými čistícími účinky bez problémů splňují limity pro vypouštění dopadních vod do vod povrchových i podzemích na úrovni nejlepších dostupných technologií. Naše kořenová čistírna  prošla certifikací jako malá domovní čistírna a splňuje parametry nejlepších kategorií CE - III a PZV.

← Předchozí článek: Typy vod Další článek: Rostliny →