Kořenová čistička – čistící účinky

Rostliny pro kořenovou čističku - Šmel okoličnatý

Účinnost čištění

Kořenové čističky se využívají k čištění odpadních vod s obsahem organických i anorganických látek a vod s mikrobiálním zatížením. Organické látky jsou v kořenové čističce velmi efektivně odstraňovány; odpadní vody s mikrobiálním znečištěním jsou po průchodu kořenovou čističkou zbaveny více než 95 % nebezpečných bakterií.
Dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. jsou u malých zdrojů znečištění do 500 obyvatel sledovány tyto parametry: bsk5 (biochemická spotřeba kyslíku), chskcr (chemická spotřeba kyslíku) a obsah nl (nerozpuštěné látky).  U zdrojů znečištění nad 500 EO je navíc sledován parametr N-NH4+ (amoniakální dusík) a při vypouštění do vod povrchových také obsah P (fosforu).V tomto směru kořenové čističky svou účinností plně postačují.

Dnes používané vertikální kořenové filtry dosahují svou účinností čištění parametrů BAT (Best Available Technology). V případě potřeby odbourávání celkového dusíku N, je možné zařadit recirkulaci odpadní vody filtrem nebo kombinaci více vertikálních filtrů zapojených za sebou.

Koupací jezero pod kořenovou čističkou s dočištovacím potokem
Koupací jezero pod kořenovou čističkou s dočištovacím potokem

Čištění organických látek

Organické látky, stanovené jako bsk5 nebo chskcr, jsou v kořenových čističkách snadno odstraňovány. Účinnost odstranění je 95%.

Mikrobiální rozklad organických látek probíhá v septiku anaerobně (bez kyslíku) v kořenovém filtru převážně aerobně (za přístupu kyslíku). Účinnost odstraňování organických látek je v podstatě nezávislá na ročním období, mocnosti přítoku či na obsahu odpadních organických látek.

Eliminace bakteriálního znečištění

K eliminaci mikrobiálního znečištění dochází v kořenových čističkách kombinací fyzikálních, biologických a chemických procesů. Uvádí se, že ve většině kořenových čističek je odstraněno více než 99 % koliformních bakterií a přes 95 % fekálních streptokoků.


Zahradní jezírko pod kořenovou čističkou

Zahradní jezírko pod kořenovou čističkou

Eliminace obsahu dusíku

Vertikální filtry kořenových čistíren odstraňují amoniakální dusík N-NH4+ velmi dobře. Dosahují účinnosti více než 90%.

V případě nároků na odbourání celkového dusíku N je možné využít recirkulaci odpadní vody, která spočívá v opakované distribuci odpadní vody na filtr. Další možností jak zvýšit odstranění celkového dusíku, je zapojení kaskády více vertikálních filtrů. Účinnost odstranění dosahuje více než 75%.

Eliminace obsahu fosforu

Fosfor je v kořenových čističkách odstraňován především sorpcí a srážením ve filtračním loži, případně absorpcí rostlinami (a následnou sklizní nadzemní biomasy). Materiály, které jsou běžně využívány pro filtraci (kačírek, štěrk, drcené kamenivo), však mají velmi malou sorpční kapacitu, a proto je odstraňování fosforu v kořenových čističkách kolem 40%.

Účinnost lze zvýšit použitím materiálů s vysokou sorpční schopností (např. kalcit či struska). Stejně tak je možné ho odstraňovat pomocí sorpčního elementu na odtoku z čistírny - u většiny kořenových čističek toho ovšem nebude třeba, jelikož je fosfor eliminován bez přídavných opatření pod úroveň požadovanou vyhláškami.
Jeho obsah lze navíc snížit již v domácnosti používáním bezfosfátových mycích prostředků, zvláště pak tablet do myček.


Rostliny pro kořenovu čističku - Ostřice pašáchor

Účinnost kořenových čistíren

Kořenové čistírny svými čistícími účinky bez problémů splňují limity pro vypouštění dopadních vod do vod povrchových.

← Předchozí článek: Typy vod Další článek: Rostliny →